ประกาศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 10 บ้านกกต้อง ถึงบ้านดงต้นผึ้ง ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ถึงหมู่ที่ 10 บ้านกกต้อง ถึงบ้านดงต้นผึ้ง ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
บัญชีอกสารส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2
ราคากลาง ปริมาณงาน ราคาวัสดุ และข้อมูลคอนกรีต
แบบแปลน
แบบ ปปช.
 
 
          
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่ทำการปกครองอำเภอฟากท่า
ถนนชิดวารี ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ๕๓๑๖๐
โทรศัพท์ ๐๕๕-๔๘๙๐๗๘ โทรสาร ๐๕๕-๔๘๙๐๗๘
     ติดต่อผู้ดูแลระบบ faktha2012@gmail.com  

Webmaster |shiharu_umi